Инвестирай в Opinion.Network


Събираме €35,000, с които ще популяризираме Opinion, така, че да достигне до повече хора, ще развием останалите компоненти на Opinion, и ще достигнем следващия етап на финансиране.

Invest in Opinion.Network

We are in search for 35K euros to make Opinion reach more people, finish developing our components and go to first round of investment.
Ако инвестираш If you invest
500 EUR
ще придобиеш you will obtain
0.14%
от Opinion Network Ltd. of Opinion Network Ltd.
За връзка с нас: Contact us on:

ceo@opinion.network

+ 359 894 530 091